Provozní řád školní jídelny

Mateřská škola Luženice, okres Domažlice, příspěvková organizace

Luženice 48

344 01 Domažlice

Tel. 379724509

Vedoucí stravování: Marta Kohoutová

Kuchařka: Alena Krčmová

 

Předmět úpravy:

 1. Ustanovení tohoto řádu upravuje školní stravování.
 2. Řád upravuje školní stravování v souladu se zněním
  1. Zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů
  2. Vyhlášky č.463/2011Sb., o školním stravování a ve znění pozdějších předpisů
  3. Vyhlášky č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny a ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Školní jídelna je součástí školy, je odborně řízena vedoucí školní jídelny, která za provoz školního stravování zodpovídá ředitelce školy.

Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č.1 k vyhlášce č.463/2011Sb,. a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č.2 k vyhlášce č.463/2011Sb,

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Při přípravě pokrmů se převážně postupuje podle receptur pokrmů pro školní stravování.

Ceny stravného se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1-4.

Vycházejíc z Vyhlášky MŠMT ČR č.463/2011 Sb., se stanovuje až do změny finanční normativ a poplatek  takto:

 

normativ  : kategorie 3 - 6      

přesnídávka 7,-Kč

oběd 17,-Kč

svačina 8,-Kč

pitný režim 3,-Kč

celkem 35,-Kč

normativ :  kategorie  7 - 10

přesnídávka 8,-Kč

oběd 21,-Kč

svačina 8,-Kč

celkem 37,-Kč

normativ  :  dospělí     24,- Kč

 

Možnost přídavků jídla je možno kdykoliv při výdeji jídla.

Na škole je zaveden pitný režim, děti mají nápoje k dispozici celý den ve třídě v nápojové termosce.

 

V jídelně se stravují pouze děti navštěvující MŠ a pedagogičtí a provozní pracovníci.

Podle § 4 odst. 9 Vyhlášky 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů má strávník nárok na stravu pouze je – li přítomen ve školském zařízení.

 

Ke stravování ve školní jídelně se dítě přihlásí na základě přihlášky ke stravování.

Na stravování je nárok pouze v době pobytu dětí ve škole. V době nemoci jsou rodiče povinni oznámit zrušení stravování (i telefonicky) do 8,00 hodin téhož dne.

Úhradu stravného hradí strávník nebo jeho zástupce poštovní poukázkou nebo formou bezhotovostního platebního styku do 15 tého v měsíci. V případě, že rodiče opakovaně (budou 2x vyzváni) neuhradí platbu, bude jejich dítě vyřazeno z docházky do MŠ podle Zákona č. 561/2004 Sb. § 35, odst.1d.

 

Rodiče jsou povinni ohlásit nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky do 8. hod příslušného dne, odhlášená strava se odečítá. Pokud nebude dítě omluveno, bude mu 1. den nepřítomnosti započítáno stravné!!!!

 

Výdej svačin probíhá od 9, 00 do 9, 25 hod.

Výdej obědů probíhá v době od 11,30 do 12,00 hod. V době vydávání obědů je zajištěn pedagogický dozor.

Výdej odpoledních svačin probíhá od 14, 30 do 14, 50 hod.

 

Možnost přídavků jídla je možno kdykoliv při výdeji jídla.

Na škole je zaveden pitný režim, děti mají nápoje k dispozici celý den ve třídě v nápojové termosce.

 

V jídelně se stravují pouze děti navštěvující MŠ a pedagogičtí a provozní pracovníci.

Podle § 4 odst. 9 Vyhlášky 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů má strávník nárok na stravu pouze je – li přítomen ve školském zařízení.

 

Ke stravování ve školní jídelně se dítě přihlásí na základě přihlášky ke stravování.

Na stravování je nárok pouze v době pobytu dětí ve škole. V době nemoci jsou rodiče povinni oznámit zrušení stravování (i telefonicky) do 8,00 hodin téhož dne.

Úhradu stravného hradí strávník nebo jeho zástupce poštovní poukázkou nebo formou bezhotovostního platebního styku do 15 tého v měsíci. V případě, že rodiče opakovaně (budou 2x vyzváni) neuhradí platbu, bude jejich dítě vyřazeno z docházky do MŠ podle Zákona č. 561/2004 Sb. § 35, odst.1d.

 

Rodiče jsou povinni ohlásit nepřítomnost dítěte osobně nebo telefonicky do 8. hod příslušného dne, odhlášená strava se odečítá. Pokud nebude dítě omluveno, bude mu 1. den nepřítomnosti započítáno stravné!!!!

 

 • Výdej svačin probíhá od 9, 00 do 9, 25 hod.
 • Výdej obědů probíhá v době od 11,30 do 12,00 hod. V době vydávání obědů je zajištěn pedagogický dozor.
 • Výdej odpoledních svačin probíhá od 14, 30 do 14, 50 hod.

 

Na základě hygienických předpisů je 1x ročně (v době letních prázdnin) provoz školní jídelny na určitou dobu uzavřen, provádí se malování, desinfekce, generální úklid.

V případě havárie nebo uzavření kuchyně z technických důvodů, bude stravování zajištěno jinou formou(dovozem stravy ze ZŠ Komenského, Domažlice), nebo po dohodě se zřizovatelem,bude školka uzavřena.

Vedoucí školní jídelny odpovídá v souladu se Školním řádem zejména za:

 • dodržování hygienických, legislativních a dalších předpisů týkajících se provozu školní jídelny.
 • plnění čerpání finančního normativu na potraviny a dodržování spotřebního koše, přijímá podněty a vyřizuje stížnosti.
 

Informace týkající se stravování dětí podá ředitelka školy.

Platnost:  od 01. 02. 2016         

                                                             

 ředitelka školy 

Bc. Zlata Jahnová